storage room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage room

  * kinh tế

  buồng bảo quản

  chỗ cất giữ ngoại hối

  kho

  nhà kho

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  buồng bảo quản

  phòng (buồng) bảo quản

  xây dựng:

  buồng kho

  thtp:

  phòng bảo quản

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storage room

  Similar:

  storeroom: a room in which things are stored

  Synonyms: stowage