storage disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage disk

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đĩa nhớ