storage size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage size

    * kỹ thuật

    kích thước bộ nhớ