storage case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage case.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage case

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bàn bảo quản

    quầy bảo quản