storage-time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage-time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage-time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage-time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage-time

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thời gian tích tụ