storage site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storage site

  * kỹ thuật

  bãi rác lấp đất trũng

  bãi rác thải

  đống rác thải

  nơi đổ rác thải