storage silo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage silo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage silo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage silo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage silo

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bunke chứa

    xilô chứa