storage hut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage hut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage hut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage hut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage hut

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lán kho