storage wrap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage wrap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage wrap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage wrap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage wrap

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự trao đổi (nội dung) bộ nhớ