storage class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage class

    * kỹ thuật

    lớp bộ nhớ