storage cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage cap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dung tích chứa