storage type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storage type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storage type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storage type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • storage type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu bộ nhớ