memory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

memory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm memory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của memory.

Từ điển Anh Việt

 • memory

  /'meməri/

  * danh từ

  sự nhớ, trí nhớ, ký ức

  to have a good memory: có trí nhớ tốt, nhớ lâu

  to commit to memory: nhớ, ghi nhớ

  within the memory of man; within living memory: trong khoảng thời gian mà loài người còn nhớ lại được

  kỷ niệm, sự tưởng nhớ

  to keep the memory of: giữ kỷ niệm của

  in memory of: để kỷ niệm, để tưởng nhớ tới

 • memory

  sự nhớ; bộ nhớ; bộ tích tin

  acoustic m. bộ nhớ âm

  computer m. bộ nhớ của máy tính

  drum m. bộ nhớ trên trống từ tính

  dynamic(al) m. bộ nhớ động

  electrostatic m. bộ nhớ tĩnh điện

  external m. bộ nhớ ngoài

  ferrite m. bộ nhớ ferit

  high speed m. bộ nhớ tác dụng nhanh

  honeycomb m. bộ nhớ hình tổ ong

  intermediate m. bộ nhớ trung gian

  internal m. bộ nhớ trong

  long-time m. bộ nhớ lâu

  magnetic m. bộ nhớ (có các yếu tố) từ

  magnetic core m. bộ nhớ lõi từ

  permanent m. bộ nhớ thường xuyên

  random access m. bộ nhớ có thứ tự tuỳ ý của mẫu

  rapid access m. bộ nhớ có thời gian chọn ngắn, bộ nhớ có tác dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • memory

  * kinh tế

  bộ nhớ

  bộ nhớ (máy tính)

  * kỹ thuật

  bộ nhớ

  sự nhớ

  thiết bị nhớ

  trí nhớ

  xây dựng:

  bộ nhớ máy

  toán & tin:

  bộ tích tin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • memory

  something that is remembered

  search as he would, the memory was lost

  the cognitive processes whereby past experience is remembered

  he can do it from memory

  he enjoyed remembering his father

  Synonyms: remembering

  the power of retaining and recalling past experience

  he had a good memory when he was younger

  Synonyms: retention, retentiveness, retentivity

  an electronic memory device

  a memory and the CPU form the central part of a computer to which peripherals are attached

  Synonyms: computer memory, storage, computer storage, store, memory board

  the area of cognitive psychology that studies memory processes

  he taught a graduate course on learning and memory