retentivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retentivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retentivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retentivity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • retentivity

  * kỹ thuật

  độ lưu lại

  vật lý:

  độ từ dư

  điện lạnh:

  độ từ dư (thuật ngữ cũ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • retentivity

  Similar:

  memory: the power of retaining and recalling past experience

  he had a good memory when he was younger

  Synonyms: retention, retentiveness

  retentiveness: the property of retaining possessions that have been acquired

  retentiveness: the power of retaining liquid

  moisture retentivity of soil

  Synonyms: retention