stigmatise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stigmatise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stigmatise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stigmatise.

Từ điển Anh Việt

 • stigmatise

  /'stigmətaiz/ (stigmatise) /'stigmətaiz/

  * ngoại động từ

  bêu xấu (ai), dán cho (ai) cái nhãn hiệu

  to stigmatize someone as a coward: bêu xấu ai cho là người nhút nhát

  làm nổi nốt dát (trên người ai, bằng phương pháp thôi miên...)

  (từ cổ,nghĩa cổ) đóng dấu sắt nung vào (người nô lệ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stigmatise

  Similar:

  stigmatize: to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful

  He denounced the government action

  She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock

  Synonyms: brand, denounce, mark

  stigmatize: mark with a stigma or stigmata

  They wanted to stigmatize the adulteress