denounce a treaty (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

denounce a treaty (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm denounce a treaty (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của denounce a treaty (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • denounce a treaty (to...)

    * kinh tế

    bãi bỏ một hiệp ước