make eel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make eel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make eel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make eel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • make eel

    * kinh tế

    cá chình rắn