make run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • make run

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự vận hành sản xuất