make a bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make a bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make a bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make a bid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • make a bid

    * kinh tế

    bỏ thầu

    ra giá