make pass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make pass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make pass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make pass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • make pass

    Similar:

    pass: cause to pass

    She passed around the plates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).