make flush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make flush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make flush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make flush.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • make flush

    * kỹ thuật

    làm bằng phẳng

    làm đều nhau