make-ready nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make-ready nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make-ready giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make-ready.

Từ điển Anh Việt

 • make-ready

  * danh từ

  sự điều chỉnh khuôn in

  sự đúc khuôn chữ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • make-ready

  * kinh tế

  công việc chuẩn bị trước khi sản xuất

  sự điều chỉnh khuôn in