create nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

create nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm create giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của create.

Từ điển Anh Việt

 • create

  /kri:'eit/

  * ngoại động từ

  tạo, tạo nên, tạo ra, tạo thành, sáng tạo

  gây ra, làm

  phong tước

  to create a baron: phong nam tước

  (sân khấu) đóng lần đầu tiên

  to create a part: đóng vai (kịch tuồng) lần đầu tiên

  * nội động từ

  (từ lóng) làm rối lên, làn nhắng lên; hối hả chạy ngược chạy xuôi

  to be always creating about nothing: lúc nào cũng rối lên vì những chuyện không đâu vào đâu

 • create

  tạo ra, tạo thành, chế thành

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • create

  * kỹ thuật

  chế tạo

  nạp

  sáng tạo

  tải

  tạo thành

  tổ chức

  xây dựng:

  gây nên

  thành lập nên

  điện:

  tác dụng (điện áp)

  toán & tin:

  tạo lập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • create

  bring into existence

  The company was created 25 years ago

  He created a new movement in painting

  pursue a creative activity; be engaged in a creative activity

  Don't disturb him--he is creating

  invest with a new title, office, or rank

  Create one a peer

  create by artistic means

  create a poem

  Schoenberg created twelve-tone music

  Picasso created Cubism

  Auden made verses

  Synonyms: make

  Similar:

  make: make or cause to be or to become

  make a mess in one's office

  create a furor

  produce: create or manufacture a man-made product

  We produce more cars than we can sell

  The company has been making toys for two centuries

  Synonyms: make