estimate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

estimate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm estimate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimate.

Từ điển Anh Việt

 • estimate

  /'estimit - 'estimeit/

  'estimeit/

  * danh từ

  sự đánh giá, sự ước lượng

  số lượng ước đoán

  bản kê giá cả (thầu khoán)

  the Estimates

  dự thảo ngân sách

  * ngoại động từ

  đánh giá; ước lượng

 • estimate

  ước lượng, đánh giá

  e. of the number of zeros ước lượng số lượng các không điểm

  admissible e. ước lượng chấp nhận được

  combined ratio e ước lượng tổ hợp dưới dạng trung bình

  consistent e. (thống kê) ước lượng vững

  grand-lot e. ước lượng theo những lô lớn

  invariant e. (thống kê) ước lượng bất biến

  minimax e.(thống kê) ước lượng minimac

  ordered e. (thống kê) ước lượng nhờ thống kê thứ tự

  overall e. ước lượng đầy đủ

  regression e. ước lượng hồi quy

  unbiased e. ước lượng không chệch

  upper e. (giải tích) ước lượng trên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • estimate

  * kinh tế

  đánh giá

  đánh giá lượng giá

  dự kế

  dự tính

  lượng giá

  sự đánh giá

  sự ước lượng

  sự ước tính

  ước lượng

  ước tính

  * kỹ thuật

  đánh giá

  dự đoán

  dự toán

  sự đánh giá

  sự ước lượng

  sự ước tính

  ước đoán

  ước lượng

  ước tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • estimate

  an approximate calculation of quantity or degree or worth

  an estimate of what it would cost

  a rough idea how long it would take

  Synonyms: estimation, approximation, idea

  a judgment of the qualities of something or somebody

  many factors are involved in any estimate of human life

  in my estimation the boy is innocent

  Synonyms: estimation

  a statement indicating the likely cost of some job

  he got an estimate from the car repair shop

  the respect with which a person is held

  they had a high estimation of his ability

  Synonyms: estimation

  judge tentatively or form an estimate of (quantities or time)

  I estimate this chicken to weigh three pounds

  Synonyms: gauge, approximate, guess, judge

  Similar:

  appraisal: a document appraising the value of something (as for insurance or taxation)

  Synonyms: estimation

  calculate: judge to be probable

  Synonyms: reckon, count on, figure, forecast