gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauge.

Từ điển Anh Việt

 • gauge

  /geidʤ/

  * danh từ

  máy đo (sức gió, chiều cao của thuỷ triều, lượng nước mưa...)

  cái đo cỡ (dây...)

  loại, kiểu, cỡ, tầm, quy mô, khả năng

  khoảng cách đường ray

  tiêu chuẩn đánh giá, phương tiện đánh giá (khả năng, tính nết một người)

  to take the gauge of: đánh giá (ai)

  (ngành in) lanhgô điều chỉnh lề

  cái mấp của thợ mộc (để vạch những đường thẳng song song)

  (hàng hải) ((thường) gage) hướng đi (của tàu) so với chiều gió

  to have the weather gauge of: lợi gió, thuận gió; (nghĩa bóng) lợi thế hơn (ai)

  * ngoại động từ

  đo

  to gauge the rainfall: đo lượng nước mưa

  to gauge the contents of a barrel: đo dung tích của một cái thùng

  định cỡ, đo cỡ

  làm cho đúng tiêu chuẩn, làm cho đúng quy cách

  đánh giá

 • gauge

  (vật lí) độ đo, tỷ xích, calip || chia độ, định cỡ

  differential g. cái đo vi phân, vi phân kế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gauge

  a measuring instrument for measuring and indicating a quantity such as the thickness of wire or the amount of rain etc.

  Synonyms: gage

  accepted or approved instance or example of a quantity or quality against which others are judged or measured or compared

  Synonyms: standard of measurement

  the distance between the rails of a railway or between the wheels of a train

  the thickness of wire

  rub to a uniform size

  gauge bricks

  determine the capacity, volume, or contents of by measurement and calculation

  gauge the wine barrels

  measure precisely and against a standard

  the wire is gauged

  adapt to a specified measurement

  gauge the instruments

  mix in specific proportions

  gauge plaster

  Similar:

  bore: diameter of a tube or gun barrel

  Synonyms: caliber, calibre

  estimate: judge tentatively or form an estimate of (quantities or time)

  I estimate this chicken to weigh three pounds

  Synonyms: approximate, guess, judge