gauge tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gauge tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gauge tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gauge tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gauge tap

    * kỹ thuật

    van kiểm tra