figure of merit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

figure of merit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm figure of merit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của figure of merit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • figure of merit

    * kỹ thuật

    hệ số chất lượng

    hệ số phẩm chất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • figure of merit

    a numerical expression representing the efficiency of a given system, material, or procedure