priming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priming.

Từ điển Anh Việt

 • priming

  /'praimiɳ/

  * danh từ

  sự mồi nước (vào bơm để cho chạy); sự bơm xăng vào cacbuaratơ

  (thông tục) sự cho ăn đầy, sự cho ăn uống thoả thích

  sự chỉ dẫn, sự cung cấp tài liệu (cho ai trước khi ra nói...)

  sự sơn lót; lớp sơn lót

  đường để pha vào bia

  (sử học) sự nhồi thuốc nổ (vào súng); thuốc nổ nhồi (vào súng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • priming

  * kỹ thuật

  kênh

  lớp sơn lót

  lớp sơn nền

  sự mồi

  sự mồi (bơm)

  sự mồi lửa

  sự sơn lót

  xây dựng:

  nền, sự (sơn) lót

  sự rải (bitum) trên mặt

  hóa học & vật liệu:

  quét sơn nền

  cơ khí & công trình:

  sự chịu nước lần đầu (công trình)

  sự chứa nước lần đầu (hồ chứa)

  sự mồi nước khởi động (máy bơm)

  điện tử & viễn thông:

  sự mồi nước vào bơm (để cho chạy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • priming

  the act of making something ready

  Similar:

  fuse: any igniter that is used to initiate the burning of a propellant

  Synonyms: fuze, fusee, fuzee, primer

  flat coat: the first or preliminary coat of paint or size applied to a surface

  Synonyms: ground, primer, primer coat, priming coat, undercoat

  prime: insert a primer into (a gun, mine, or charge) preparatory to detonation or firing

  prime a cannon

  prime a mine

  prime: cover with a primer; apply a primer to

  Synonyms: ground, undercoat

  prime: fill with priming liquid

  prime a car engine

  prim: assume a prim appearance

  They mince and prim

  prim: contract one's lips

  She primmed her lips after every bite of food

  prim: dress primly

  Synonyms: prim up, prim out