priming cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priming cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priming cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priming cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • priming cock

  * kỹ thuật

  van mồi nước

  vòi xả hơi ép

  cơ khí & công trình:

  vòi xả hơi ép (để dễ khởi động)