priming funnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priming funnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priming funnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priming funnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • priming funnel

    * kỹ thuật

    phễu rót