priming pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priming pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priming pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priming pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • priming pump

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy bơm khởi động