priming tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priming tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priming tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priming tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • priming tank

    * kinh tế

    bể rót