priming time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priming time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priming time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priming time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • priming time

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thời gian mồi