priming cartridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

priming cartridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm priming cartridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của priming cartridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • priming cartridge

    * kỹ thuật

    kíp nổ

    ngòi nổ