moil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moil.

Từ điển Anh Việt

 • moil

  * danh từ

  sự lao lực; công việc lao lực

  sự hỗn loạn, sự lộn xộn

  * nội động từ

  lao lực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • moil

  * kỹ thuật

  cuốc chim

  nắp nứt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • moil

  moisten or soil

  Her tears moiled the letter

  Similar:

  labor: work hard

  She was digging away at her math homework

  Lexicographers drudge all day long

  Synonyms: labour, toil, fag, travail, grind, drudge, dig

  churn: be agitated

  the sea was churning in the storm

  Synonyms: boil, roil