churn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

churn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm churn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của churn.

Từ điển Anh Việt

 • churn

  /tʃə:n/

  * danh từ

  thùng đánh kem (để làm bơ)

  thùng đựng sữa

  * ngoại động từ

  đánh (sữa để lấy bơ)

  khuấy tung lên

  the ship's propellers churned the waves to foam: cánh quạt tàu thuỷ đánh tung sóng thành bọt

  the ground was churned up by heavy boombs: khoảng đất bị bom đánh tung lên, khoảng đất bị bom cày nát ra

  * nội động từ

  đánh sữa (lấy bơ)

  nổi sóng (biển...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • churn

  a vessel in which cream is agitated to separate butterfat from buttermilk

  Synonyms: butter churn

  stir (cream) vigorously in order to make butter

  be agitated

  the sea was churning in the storm

  Synonyms: boil, moil, roil