churning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

churning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm churning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của churning.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • churning

  moving with or producing or produced by vigorous agitation

  winds whipped the piled leaves into churning masses

  a car stuck in the churned-up mud

  Synonyms: churned-up

  (of a liquid) agitated vigorously; in a state of turbulence

  the river's roiling current

  turbulent rapids

  Synonyms: roiling, roiled, roily, turbulent

  Similar:

  churn: stir (cream) vigorously in order to make butter

  churn: be agitated

  the sea was churning in the storm

  Synonyms: boil, moil, roil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).