domain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

domain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm domain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của domain.

Từ điển Anh Việt

 • domain

  /də'mein/

  * danh từ

  đất đai tài sản, dinh cơ, ruộng nương nhà cửa (của địa chủ...)

  lãnh địa; lãnh thổ

  phạm vi (ảnh hưởng...), lĩnh vực (khoa học hoạt động...)

 • domain

  (Tech) vùng, miền; lãnh vực

 • domain

  miền, miền xác định

  d. of attraction miền hấp dẫn

  d. of convergence (giải tích) miền hội tụ

  d. of connectivity p miền liên thông p

  d. of dependence (giải tích) miền phục thuộc

  d. of determinancy (giải tích) miền xác định

  d. of influence (giải tích) miền ảnh hưởng

  d. of a function miền xác định của một hàm

  d. of integrity (đại số) miền nguyên

  d. of a map (tô pô) miền xác định của một ánh xạ

  d. of multicircular type miền bội vòng

  d. of rationality (field) trường

  d. of univalence (giải tích) miền đơn hiệp

  angular d. miền góc

  complementary d. (tô pô) miền bù

  complex d. (tô pô) miền phức

  conjugate d.s miền liên hợp

  connected d. miền liên thông

  conversr d. (logic học) miền ngược, miền đảo

  convex d. miền lồi

  counter d. miền nghịch

  covering d. miền phủ

  dense d. (thống kê) miền trù mật

  integral d. (đại số) miền nguyên

  mealy circular d. (giải tích) miền gần tròn

  u-tuply connected d. (giải tích) miền n-liên

  ordered d. miền được sắp

  plane d. miền phẳng

  polygonal d. miền đa giác

  real d. miền thực

  representative d. (giải tích) miền đại diện

  ring d. miền vành

  schlichtartig d. miền loại đơn diệp

  star d. miền hình sao

  starlike d. miền giống hình sao

  tube d. (giải tích) miền [hình trụ, hình ống ]

  unique factorization d. miền nhân tử hoá duy nhất

  universal d. hh; (đại số) miền phổ dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • domain

  * kỹ thuật

  khu vực

  lĩnh vực

  miền

  miền xác định

  phạm vi

  vùng

  xây dựng:

  địa hạt

  điện lạnh:

  đomen

  toán & tin:

  vùng (tri thức)

  vùng định nghĩa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • domain

  territory over which rule or control is exercised

  his domain extended into Europe

  he made it the law of the land

  Synonyms: demesne, land

  (mathematics) the set of values of the independent variable for which a function is defined

  Synonyms: domain of a function

  Similar:

  sphere: a particular environment or walk of life

  his social sphere is limited

  it was a closed area of employment

  he's out of my orbit

  Synonyms: area, orbit, field, arena

  world: people in general; especially a distinctive group of people with some shared interest

  the Western world

  knowledge domain: the content of a particular field of knowledge

  Synonyms: knowledge base