area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area.

Từ điển Anh Việt

 • area

  /'eəriə/

  * danh từ

  diện tích, bề mặt

  area under crop: diện tích trồng trọt

  area of bearing: (kỹ thuật) mặt tì, mặt đỡ

  vùng, khu vực

  residenial area: khu vực nhà ở

  khoảng đất trống

  sân trước nhà ở (có hàng rào cách vỉa hè đường)

  phạm vi, tầm

  wide area of knowledge: tầm hiểu biết rộng

  rađiô vùng

 • area

  (Tech) khu vực, bãi, chỗ; phạm vi; diện tích; mặt, diện

 • area

  diện tích

  effective a. diện tích hữu hiệu

  intrinsic a.(hình học) diện tích trong

  lateral a. diện tích xung quanh

  phase a. diện tích pha

  sectional a. diện tích của thiết diện ngang

  sector a. diện tích quạt, diện tích sectơ

  surface a. diện tích mặt

  tail a. đuôi phân phối, xác suất các độ lệch lớn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • area

  * kinh tế

  địa khu

  diện tích

  khu

  vùng

  * kỹ thuật

  bãi

  biểu đồ

  đất

  đất nông nghiệp

  diện tích

  khu đất

  khu vực

  lãnh thổ

  lĩnh vực

  miền

  phạm vi

  quảng trường

  sân trong

  vỉa

  vùng

  điện lạnh:

  điện tích mặt

  xây dựng:

  khoảng đất trống

  thang suống đường hầm

  y học:

  khu, vùng, diện tích

  toán & tin:

  thang xuống đường hầm

  vùng nhớ (máy tính)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • area

  a particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography)

  it was a mountainous area

  Bible country

  Synonyms: country

  a subject of study

  it was his area of specialization

  areas of interest include...

  a part of an animal that has a special function or is supplied by a given artery or nerve

  in the abdominal region

  Synonyms: region

  a part of a structure having some specific characteristic or function

  the spacious cooking area provided plenty of room for servants

  the extent of a 2-dimensional surface enclosed within a boundary

  the area of a rectangle

  it was about 500 square feet in area

  Synonyms: expanse, surface area

  Similar:

  sphere: a particular environment or walk of life

  his social sphere is limited

  it was a closed area of employment

  he's out of my orbit

  Synonyms: domain, orbit, field, arena