area manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area manager

    * kinh tế

    giám đốc khu vực

    giám đốc phân khu