areal geology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areal geology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areal geology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areal geology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • areal geology

    * kỹ thuật

    địa chất bề mặt

    địa chất khu vực