areal coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areal coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areal coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areal coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • areal coordinates

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tọa độ diện tích

    tọa độ tiện ích