areal geology map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areal geology map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areal geology map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areal geology map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • areal geology map

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bản đồ địa chất khu vực