areal distributor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areal distributor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areal distributor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areal distributor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • areal distributor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kênh tưới khu vực