area unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area unit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • area unit

    a system of units used to measure areas

    Synonyms: square measure

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).