area of steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area of steel

    * kỹ thuật

    diện tích tiết diện cốt thép

    xây dựng:

    diện tích thép