area efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area efficiency

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiệu suất khu đất