area geology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area geology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area geology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area geology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area geology

    * kỹ thuật

    địa chất khu vực