area marketing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area marketing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area marketing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area marketing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area marketing

    * kinh tế

    tiếp thị học khu vực