area director nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area director nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area director giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area director.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area director

    * kinh tế

    giám đốc khu vực